คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวปฏิบัติ การหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง การหาเสียงเลือกตั้ง การติดประกาศแล้วก็ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครแล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งหน่วยงานบริหารส่วนตำบล

ประกาศมีใจความกล่าวว่า ดังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบในกรรมวิธีการตามกลยุทธ์จัดเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาหน่วยงานบริหารส่วนตำบลแล้วก็นายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบล โดยจัดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย. 2564

ที่ทำการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการเลือกตั้งฯ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ช่วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครแล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบต. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตราบจนกระทั่งเวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง (27 พ.ย.64)

2. การจัดทำแล้วก็ติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

2.1 ให้ผู้สมัครที่ตั้งมั่นทำแล้วก็ติดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือทำแล้วก็ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งปฏิบัติงาน ดังนี้

ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 ซม. แล้วก็ยาวไม่เกิน 42 ซม.
แผ่นป้าย กว้างไม่เกิน 130 ซม. แล้วก็ยาวไม่เกิน 245 ซม.
2.2 รายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1) ผู้สมัครสามารถบอกชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ แนวนโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลที่ไปที่มาเฉพาะที่เกี่ยวกับเพศผู้สมัคร พร้อมบอกชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าราชการจังหวัดต้าง ผู้สร้าง จำนวน แล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตไว้รอบๆที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

2) ในกรณีการนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
และไม่ขัดกับมาตรา 34 ที่พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาชายแดนหรือประธานชายแดน พุทธศักราช2562 แล้วก็บางทีอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นพวกที่ประชุมชายแดนหรือประธานชายแดนในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้

2.3 จำนวนของประกาศแล้วก็แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครทำได้

1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ แล้วก็สถานที่ติดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศระบุ

3. บทระบุลงทัณฑ์

การติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะปฏิบัติได้เฉพาะในสถานที่ แล้วก็มีขนาดแล้วก็จำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายระบุ

ถ้าเกิดละเมิดระวางโทษติดตะรางไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งยังจำทั้งยังปรับ ตามมายี่ห้อ 132 ที่พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาชายแดนหรือประธานชายแดน พุทธศักราช2562